Fundusze Europejskie

Netflix
Spotify

The Company THEARCHI. TECH SP. Z O.O. implements project No. POPW.01.01.02-06-0051/20, entitled: „VRpartments – a truly virtual walk through a property” under the Operational Program – Eastern Poland 2014-2020, Priority Axis I: Entrepreneurial Eastern Poland, Activities 1.1 Starting platforms for new ideas, Sub-measures 1.1.2 Development of startups in Eastern Poland.

Project goals: The project’s project’s main goal is to create a VRpartmetns app that allows users to see the apartments of their dreams from anywhere using virtual reality technology.

Planned effects: The most important result planned to be achieved as a result of the project will be the development of a new VRpartments product, the use of which will allow users to browse and furnish apartments from anywhere in the world by using virtual reality technology, only with a smartphone.

Project value: 1 195 350,00 PLN
Contribution of European Funds: 986 722,50 PLN
Implementation period: 01/11/2020 – 31/10/2022


Spółka THEARCHI. TECH SP. Z O.O. realizuje projekt nr POPW.01.01.02-06-0051/20, pn.: „ VRpartments – prawdziwie wirtualny spacer po nieruchomości” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, Osi Priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

Cele projektu: Głównym celem projektu jest stworzenie aplikacji VRpartmetns, dzięki której użytkownicy będą mogli zobaczyć mieszkania swoich marzeń z dowolnego miejsca przy użyciu technologii wirtualnej rzeczywistości.
Planowane efekty: Najważniejszym rezultatem planowanym do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu będzie stworzenie nowego produktu VRpartments, którego zastosowanie pozwoli użytkownikom na przeglądanie i urządzanie mieszkań z dowolnego miejsca na świecie przy wykorzystaniu technologii wirtualnej rzeczywistości, wyłącznie za pomocą smartfona.

Wartość projektu: 1 195 350,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 986 722,50 PLN
Okres realizacji: 01/11/2020 – 31/10/2022